Zaštitne strujne sklopke ili FID sklopke prvenstveno služe za prevenciju od dodirnog napona na uređajima i aparatima u domaćinstvu. Njihovo delovanje na štićenim uređajima odvija se na osnovi razlike struja koje se pojavljuju u instalaciji, regujući samo na struju kvara, čime se momentalno prekida dovod napona.

Brzina i delovanje sklopke zavisi od osetljivosti tj. izbora pri kupovini. Veličina te razlike, na koju sklopka reaguje isključivanjem, karakteristika je sklopke, meri se miliamperima i naznačena je na samoj FID sklopki.

Izvod iz kataloga MCB i FID sklopke proizvodjača LS

Šta je RoHS?
RoHS (ograničenje opasnih materija) je EU direktiva koja specifično identifikuje šest ključnih materijala, kojom se proizvođačima nalaže da njihovi proizvodi sadrže kontrolisane koncentracije šest supstanci ograničenih direktivom. Te opasne supstance su: Ispod 1.000 ppm olova (Pb), živu (Hg), šestovalentnog hroma (Cr +6), polibromne bifenile (PBB) i polibromirani B iphenil . etri (PBDE), a ispod 100ppm kadmijuma (Cd). RoHS Direktiva: ograničenje opasnih materija u elektronskoj opremi stupila je na snagu 13. februara, 2003.

Proizvodi koji dolaze iz fabrike LSIS direktno ne podležu RoHC direktivi. Međutim, mali inverteri smešteni u sportskoj opremi i mali prekidači u velikim kućnim aparatima indirektno su usaglašeni sa pomenutom direktivom. LSIs nastavlja približavanje sa direktivom RoHS u cilju uspostavljanja politike upravljanja koja je u skladu sa životnom sredinom  i čime jačamo globalnu konkurentnost naših proizvoda. Prema zakonu, osam od deset WEEE proizvoda, osim ‘medicinska oprema “ i “ kontrolni sistemi’ moraju da budu usaglašeni sa RoHS.

LS FID sklopke

LS FID sklopke

LS MCB - RCD

Preuzimte PDF dokument: LS MCB – RCD

Schneider FID sklopke

Schneider FID sklopke

Schneider Electric Acti 9c

Preuzmite PDF dokument: Schneider Electric Acti 9c