Enkoderi su: obrtni mašinski elementi za primenu u elektrotehnici i elektronici kao: brojači obrtaja, merači ugla pomeraja, registarski elementi smera obrtanja itd.
Postoje sledeće vrste enkodera:
–inkrementalni, služe za klasično brojanje obrtaja vratila motora; spojeni su na sam motor nekim od modela zupčastih spojeva. Ovi enkoderi broje od nule pa na gore i svaki obrtaj je novi broj impulsa. Imaju različitu rezoluciju (recimo 1000 impulsa) u minutu. Da bi se odredio broj obrtaja potreban je brojački element jer sam enkoder to nije.
–dekrementalni, koji služi za brojanje sa registrovanjem smera, može imati više kanala .
–apsolutni, takozvani redudantni enkoder, a to su oni koji služe za merenje ugla pomeraja sa pamćenjem poslednje pozicije. Recimo, uređaj je rotirao za 45 stepeni i tu se zadržao obavljajući neku funkciju. Apsolutni enkoder pamti da je stao na pomeraju od 45stepeni i ako se pokrene još 45 on zna da je trenutno na položaju od 90 stepeni od referentnog položaja. To se koristi kod uređaja kod kojih bi greška u merenju bila fatalna.
Kada bi se u gornjem slučaju koristio inkrementalni enkoder u situaciji kada se zaustavi on više ne šalje impulse o položaju pa je time i zaboravio svoj položaj, odnosno ponovnim pokretanjem od referentne tačke se dolazi do tačke 45+45 stepeni.

Omron-enkoderi-sezori
intenet-link

Link prema sajtu proizvodjača Omron – Enkoderi